DSAM Logo

Forskningsudvalgets opgaver og organisation

Forskningsudvalget er et af de stående udvalg i DSAM og er bl.a. bindeled til de akademiske almenmedicinske miljøer i Danmark. Udvalget har til formål at følge, støtte og styrke forskningsindsatsen inden for faget almen medicin. Udvalget fungerer blandt andet som rådgivende organ for DSAM i forskningsrelevante spørgsmål, hvor udvalget skal medvirke til at styrke de faglige beslutninger og initiativer i DSAM.

I det forløbne år har udvalget færdiggjort formulering af et kommissorium med en mere præcis beskrivelse af udvalgets rolle og opgaver i relation til DSAM.

Men ord gør det ikke alene. Der skal også handling bag. Fremadrettet har udvalget et ønske om at blive inddraget i endnu højere grad, når det handler om at fremme videnskabelige debatter i og uden for DSAM.

Fokusområder

Forskningsudvalget skal styrke selskabets arbejde for at fremme forskning, som understøtter den praktiserende læge og de enkelte klinikker i fortsat at levere en ydelse af høj kvalitet til gavn for patienten og det samlede sundhedsvæsen. Gennem det seneste år har vi diskuteret, hvorvidt selskabet kan bidrage til, at almenmedicinske forskere kan rekruttere til deltagelse i forskningsprojekter via e-mailkorrespondance til de praktiserende læger. EU's nye dataforordning betyder, at PLO og Lægeforeningen ikke længere må udlevere email-adresser på lægerne. Der arbejdes fortsat på en løsning, der overholder dataforordningen, og som samtidig kan medvirke til, at der kan genereres valide og repræsentative data fra almen praksis til brug for forskning i almen praksis.

Ifølge kommissoriet kan forskningsudvalget tage initiativ til at fremme videnskabelige debatter i og uden for DSAM og arbejde med afgrænsede emner af særlig aktualitet og relevans for fagets udvikling. Udvalget finder, at forskningsformidling og dialog om god sundhedsformidling er væsentlig. Endvidere at forskere har en formidlingsforpligtelse, men også et ansvar for, at formidling af forskningsresultater baseres på faktuel og vedkommende viden og sker på et nuanceret grundlag fremfor sensation.

Udvalget har nyligt foreslået, at der arrangeres en workshop om forskningsformidling, således at DSAM kan indbyde til dialog om og bakke op om god forskningsformidling og derved være toneangivende. Dette bør foregå i en konstruktiv og fagligt velfunderet setting med inddragelse af kompetente personer med indblik i såvel den klinisk faglige problemstilling, viden om organisatoriske og praktiske forhold i almen praksis samt en forskningsbaseret tilgang.

Formidling er således vedvarende fokus for arbejdet i forskningsudvalget, og vi drøfter aktuelt, hvordan DSAM's nyhedsmail kan udvikles, så den i højere grad kan inspirere til det daglige arbejde.

Vi oplever fortsat en stigende interesse for almenmedicinsk forskning blandt yngre læger. Forskningsudvalget har til stadighed fokus på at sikre de bedst mulige vilkår for dansk almenmedicinsk forskning såvel organisatorisk som økonomisk. Udvalget har fokus på styrkelse af forskningsindsatsen gennem forskerrekruttering og -fastholdelse

Med den nye overenskomst mellem almen praksis og regionernes løn og takst nævn (RTLN) er der aftalt et nyt program for kvalitetsudvikling i almen praksis, hvor lægerne etablerer sig i faglige netværk (klynger). Udvalget har drøftet, hvorvidt forskningsudvalget har en rolle i dette arbejde. De fire forskningsenheder har besluttet at byde samlet ind med følgeforskning, og der er flere projekter i støbeskeen. Foreløbig har forskningsudvalget foreslået at danne baggrund for et netværk til vidensopsamling og gensidig orientering om klyngeprojekter for at sikre synergi og diversitet i projekterne.

Dorte Jarbøl, formand for forskningsudvalget, september 2018