DSAM Logo

Udvalgets formål

Det overordnede formål for udvalgets arbejde er at medvirke til, at almen praksis yder behandling af høj faglig kvalitet og vedvarende udvikler sine ydelser og kvaliteten af dem, guidet af DSAM's pejlemærker.

Udvalgets opgaver

• Udvalget skal være et forum, hvor DSAM kan udvikle og koordinere arbejdet med kvalitetsudvikling, deriblandt holde sig opdateret på udviklingen inden for kvalitetsområdet såvel nationalt som internationalt.

• Udvalget skal løbende rådgive DSAM's repræsentanter i bestyrelsen og i eksterne kvalitetsudviklingsorganisationer i forhold til den faglige udvikling samt udvikling og udmøntning af det almenmedicinske kvalitetsbegreb.

• Udvalget skal bidrage til at udvikle og vedligeholde en idebank omkring DSAM-medlemmers forslag til centrale og decentrale kvalitetsinitiativer/-tiltag, hjælpe med at kvalificere disse og understøtte og koordinere samspillet mellem centrale og decentrale kvalitetsudviklingsprojekter.

• Udvalget skal rådgive DSAM´sbestyrelse vedrørende forslag til politikker for kvalitetstiltag.

• Udvalget arbejder med patientsikkerhed som en del af kvalitetsudviklingsbegrebet og har kontakt med relevante patientsikkerhedsorganisationer.

• Udvalget er repræsenteret i EQuiP, WONCA Europes kvalitetsudviklingsorganisation.

• Udvalget skal arbejde dynamisk, så det med kort varsel kan bidrage til, at DSAM kan byde ind med faglighed i forhold til rådgivning af centrale aktører, deriblandt samarbejdet i PLO's kvalitetsudviklingsorganisation.

• Udvalget kan nedsætte underudvalg i det omfang, det er nødvendigt for arbejdet.


Udvalgets sammensætning

Formand for selskabet udpeges af DSAM’s bestyrelse.

De underudvalg der naturligt hører under kvalitetsudvalget skal repræsenteres i udvalget med minimum 1 person.

Udvalget består af mindst 4 DSAM-medlemmer udpeget af bestyrelsen, og mindst 2 personer udpeget af FYAM-udvalget, heraf den ene som suppleant.

Der kan dannes underarbejdsudvalg og indkaldes ad hoc-observatører som fx DSAM-repræsentanter eller andre resursepersoner indenfor kvalitetsområdet.

Udvalget mødes mindst 4 gange årligt.

Sekretæren udfærdiger sammen med formanden dagsorden og indkalder til møderne.

Der er udarbejdet et oplæg til en ny struktur for Kvalitetsudvalget.

Sekretariat

Selskabet stiller sekretær til rådighed, som deltager i møderne.