Udvalgets formål

Det overordnede formål for udvalgets arbejde er at medvirke til, at almen praksis yder behandling af høj faglig kvalitet og vedvarende udvikler sine ydelser og kvaliteten af dem, guidet af DSAM's pejlemærker.  

Udvalgets opgaver

  • Udvalget skal være et forum, hvor DSAM kan udvikle og koordinere arbejdet med kvalitetsudvikling, deriblandt holde sig opdateret på tendenser indenfor kvalitetsområdet såvel nationalt som internationalt.

  • Udvalget skal løbende rådgive DSAM's repræsentanter i bestyrelsen og i eksterne kvalitetsudviklingsorganisationer i forhold til den faglige udvikling samt udvikling og udmøntning af det almenmedicinske kvalitetsbegreb.

  • Udvalget skal bidrage til at udvikle og vedligeholde en idebank omkring DSAM-medlemmers forslag til centrale og decentrale kvalitetsinitiativer/-tiltag, hjælpe med at kvalificere disse og understøtte og koordinere samspillet mellem centrale og decentrale kvalitetsudviklingsprojekter.

  • Udvalget skal fremme, at der initieres kvalitetsudvikling i almen praksis, som rummer en styrkelse af patientsikkerheden.

  • Udvalget skal rådgive DSAM-bestyrelsen vedrørende forslag til en DSAM-politik for kvalitetstiltag.

  • Udvalget arbejder med patientsikkerhed som en del af kvalitetsudviklingsbegrebet og har kontakt med relevante patientsikkerhedsorganisationer.

  • Udvalget er repræsenteret i EQuiP, WONCA Europes kvalitetsudviklingsorganisation.

  • Udvalget skal arbejde dynamisk, så det med kort varsel kan bidrage til, at DSAM kan byde ind med faglighed i forhold til rådgivning af centrale aktører, deriblandt samarbejdet i PLO's kvalitetsudviklingsorganisation. 

  • Udvalget kan nedsætte underudvalg i det omfang, det er nødvendigt for arbejdet.

Udvalgets sammensætning

Formanden for selskabet er født formand for udvalget.  

Næstformanden er født medlem af udvalget.

Derudover
2 medlemmer af DSAM's repræsentantskab
1 medlem fra FYAM – formand eller næstformand.

I alt 5 medlemmer.

Der kan dannes underarbejdsgrupper og indkaldes ad hoc-observatører som fx DSAM-repræsentanter eller andre resursepersoner indenfor kvalitetsområdet.

Sekretariat

Selskabet stiller sekretær til rådighed, som deltager i møderne.